VyberLiek.sk

Nečakajte v lekárni! Rezervujte si Vaše lieky a nechajte si ich pripraviť v najbližšej lekárni v rámci Považskej Bystrice.

Ako to funguje?

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania (ďalej len podmienky alebo VPP) sa vzťahujú iba na vzťahy medzi Pacientom, Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS) či inými zmluvnými stranami a spoločnosťou: Anavil s.r.o, Pionierska 982/6, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46339612, DIČ: 2023342816,IČ DPH: SK2023342816, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom webového sídla https://www.vyberliek.sk (ďalej len služba)

I. Definícia pojmov

 1. “Pacient” sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala rezerváciu prostredníctvom služby.
 2. “Poskytovateľ Zdravotnej Starostlivosti” (ďalej len PZS) je konkrétna verejná lekáreň, ktorá má uzatvorenú zmluvu o využívaní služby s prevádzkovateľom.
 3. “Zmluvná strana” je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní akýkoľvek formulár prostredníctvom služby a vyjadrí tak svoj súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania služby.
 4. “Rezervácia” sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Pacientovi, ktorý bol doručený do vybranej lekárne.
 5. Všeobecné podmienky používania bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti medzi pacientom a prevádzkovateľom vo svojom aktuálnom znení.

II. Rezervácia

 1. Podmienkou platnosti rezervácie je pravdivé vyplnenie všetkých údajov požadovaných pri používaní služby.
 2. Všetky prijaté rezervácie sú považované za poskytnutie služby medzi pacientom a PZS.
 3. Pacient aj PZS môžu stornovať rezerváciu bezprostredne po jej odoslaní bez udania dôvodu. Tento dôvod je však vhodné uviesť aby druhá strana vedela, kde bol problém. Najčastejšie z dôvodu chyby zadaných údajov. Pripravovanú rezerváciu môže stornovať už iba lekáreň. O storno rezervácie môže pacient požiadať prostredníctvom správy.
 4. PZS akceptuje rezerváciu zo strany Pacienta zarezervovaním predpísaných liekov v systéme erecept alebo pripravením požadovaného doplnkového sortimentu lekárne. Prevádzkovateľ nemá žiadny dosah na systém erecept.

III. Kúpa a dodanie

 1. Miestom pre výdaj tovaru je PZS vybrané Pacientom v rámci služby. Možný je len osobný odber. Po oznámení pripravenosti rezervácie na výdaj Pacientovi je jeho povinnosťou čo najskôr navštíviť PZS, u ktorého vykonal rezerváciu. Kúpna cena je známa až pri výdaji v prevádzke PZS. Úhradu možno vykonať podľa možností v mieste výdaja, minimálne však hotovostnou platbou.
 2. Daňový doklad bude odovzdaný Pacientovi pri prevzatí liekov alebo tovaru vo vybranej prevádzke PZS.
 3. V prípade nejasností môže PZS kontaktovať Pacienta a o zistených skutočnostiach ho informovať.
 4. Prevádzkovateľ nemá žiadny spôsob ako by mohol ovplyvňovať vzťah medzi Pacientom a PZS a v uvedenom vzťahu vystupuje iba ako Sprostredkovateľ zabezpečujúci funkčnosť služby.
 5. V prípade, že sa ktorákoľvek zmluvná strana dostane k osobným či obchodným údajom, ktoré nie sú pre ňu určené, je povinná o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a o uvedených skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť. Uvedené naplatí v prípade, že táto informácia je nutná pre účely spojené s verejnou mocou či inou podobnou inštitúciou. V prípade vzniku škody zverejnením týchto údajov, je povinná zmluvná strana tieto nahradiť strane, ktorej škoda vznikla.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Vytvorením rezervácie v rámci služby Pacient bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v momente vytvorenia rezervácie.
 2. Prevádzkovateľ má právnu zodpovednosť za údaje a informácie uvedené Pacientom pri vytvorení rezervácie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.