VyberLiek.sk

Nečakajte v lekárni! Rezervujte si Vaše lieky a nechajte si ich pripraviť v najbližšej lekárni v rámci Považskej Bystrice.

Ako to funguje?

Podmienky ochrany súkromia

Úvod

Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov a webového portálu www.vyberliek.sk je spoločnosť:
Anavil, s.r.o. Pionierska 982/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46339612,
email: lekaren@lekarenanja.sk, Tel: 0424323561

Údaje spracúvame v zmysle aktuálnych právnych predpisov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov).

Zásady spracúvania osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Spracúvame osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu; rodné číslo, tel.kontakt a/alebo email.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia služby; rezervácie pacientovi určených preskripčných záznamov v rámci služby eRecept.

Právny základ

1. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

2. plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí

Lehota uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané do ukončenia rezervácie alebo do odvolania Vášho súhlasu. Osobné údaje sú šifrované a po potvrdení rezervácie Pseudonimizované. V prípade, že rezervácia nebude ukončená ani na 8 deň, dochádza k automatickému zmazaniu osobných údajov.

Príjemcovia

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným subjektom (sprístupnenie osobných údajov je podmienené výberom subjektu dotknutou osobou):

Prenos údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje

Profilovanie

Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba vyžiadanie osobitného právneho predpisu alebo rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

Práva dotknutých osôb

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Záverečné ustanovenia

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby budeme dotknutú osobu o zmene Podmienok ochrany súkromia informovať aj prostredníctvom emailu. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadruje dotknutá osoba súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás, prosím, kontaktujte cez email na adresu lekaren@lekareanja.sk.